ซ่อมช่องเสียบหูฟัง

ซ๋อมชองเสียบหูฟัง

*** ปัญหา ก่อนการเปลี่ยนหูฟัง เหตุ เกิดจาก เสียบแล้วมีเสียงแตก ๆ ออกที่หูฟัง และ เสียงลำโพงในตัวเครื่องไม่ตัดเสียง ออกมาหูฟัง

*** อาการดังกล่าวเกิดจาก jack หูฟังเสีย หรือ แตก พัง  จึง ต้องเปลี่ยนใหม่

..

หูฟัง อันเก่า และอันให่ม่

 

 

 

 

 

 

 

 

..

เสียบฟัง เทส  หลังการซ่อมงาน ทุกครั้งก่อน ส่งงาน ลูกค้า

 

Copyright © 2019. Platong Computer.com All rights reserved. Site by MoreDesignThai.com